Kết cấu hạ tầng bao gồm đường sắt, đường bộ, bệnh viện, trường học, hệ thống khoan cấp nước, hệ thống thủy lợi,… được đầu tư bởi các khoản tiền tích lũy của cơ quan nhà nước và địa phương. Nó cũng bao gồm các tài sản vô hình như các khoản đầu tư vào lực lượng lao động.